Senaste inläggen

Av Olle Strand - 16 mars 2016 07:47

 

 

 
    

ANNONS
Av Olle Strand - 24 januari 2016 07:55

       

ANNONS
Av Olle Strand - 11 januari 2016 21:14

       


Av Olle Strand - 13 december 2012 10:13

Naturism för pengarna!
Mer verkstad! Mervärden för våra medlemmar!

Naturistföreningar och naturistförbund har bildats för att främja naturismen. I stadgarna för Sveriges Naturistförbund står följande:

§ 2, Ändamål och åligganden:
Förbundet skall skapa förståelse och respekt för naturismen som folkrörelse och därmed som praktiskt resultat söka uppnå, att institutioner och samhälle ställer lämpliga badstränder och friluftsområden till naturismens förfogande.

På utvecklingskonferensen och riksmötet 2012 tog vi upp behovet att arbeta med framtidsfrågor, kvalitetssäkring och målinriktat arbete i enlighet med SNF:s stadgar §2.

Vi beslutade om en central kommitté (arbetsgrupp) för att ta fram en gemensam naturistplattform med policydokument och ”handböcker” för viktiga områden. I gruppen bör vi ha deltagande från så många föreningar som möjligt, helst alla!

Arbetet dokumenteras fortlöpande. Det finns en pdf-fil som kan sända per epost eller på annat sätt:
NATURISTVERKSTAD QU (Manus)

Utöver den centrala gruppen arbetar föreningarna och regionala grupper med att kartlägga naturistmöjligheter; badplatser, inomhusbad, friluftsområden etc.
Målet med det lokala och regionala QU-arbetet är att stärka föreningarnas verksamhet, vidmakthålla och förbättra de naturistplatser som finns samt – inte minst viktigt – att öppna nya sådana.

Regionalt så är verksamheten igång i Södermanland (flera brev till Eskilstuna kommun), i Närke-Värmland och i Östergötland. I de två senare fallen är det dokumentation av nakenbadplatser som pågår. Likaså i Gävleborg, där arbetar vi dessutom med brev till Sandviken och Gävle.  Arbete pågår även Medelpad, Ångermanland och Jämtland.
Intresserad av att vara med i den här verksamheten? Ta kontakt med undertecknad så fixar vi detta!

Olle Strand
nakenkultur@naturistforbundet.se
018-50 29 75
073-252 72 60


KVALITETSSÄKRING OCH UTVECKLING

Mål för QU-arbetet

Naturism för pengarna!
Göra skillnad!
Samverkan för framsteg!
Skapa mervärden för våra medlemmar!

Av Olle Strand - 16 mars 2012 11:52

 


Ruta 1: Ideologi, etik och värdegrund


En gemensam värdegrund är avgörande om vi ska vara trovärdiga


Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av allmän nakenhet, och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra människor och för mil­jön (INF:s minidefinition 1974).


Enligt denna definition är social nakenhet och humanism grunden för organiserad naturism. Den föreningsrörelsens uppgift att värna om respekt för den humanistiska värdegrunden.
Det finns inget stöd för påståenden om att vissa naturister skulle vara "bättre" än andra, att några endast är nudister, nakenbadare eller dylikt.


Ett sådant synsätt står i strid med humanismens djupaste principer och har ingen hemortsrätt i en ideell föreningsrörelse.


Observera att det inte är samma sak att vara nakenbadare som att vara naturist! Man blir inte naturist endast av att ta sig kläderna. Man blir bara naken!
Han eller hon är bara en nakenbadare tills den dag då han eller hon blivit medlem i en allmännyttig förening som lever och lär enligt INF:s och SNF:s målsättning. Då kan man kalla sig naturist! (SNF-portalen).


SNF:s styrelse är (självfallet!) helt unik inom naturistvärlden med att framföra sådan bornerad blasfemi. INF, vår internationella naturistfederation, säger sig vara "talesman för 100 000-tals organiserade och miljontals icke organiserade naturister..." Helt korrekt uttryckt! -Alla är vi (kan vara) lika goda naturister vare sig vi bor i Svedala eller Svizzera, helt ovidkommande om vi är inregistrerade i SNF eller inte.


Det är mycket märkligt att sådan grötmyndighet förekommer i samma andetag som man pratar om "respekt för andra". Synsättet strider helt mot den humanistiska grundsynen. Inga former av fördomar eller diskriminering, exempelvis med utgångspunkt från kön, etnicitet, civilstånd, utseende, smycken, tatueringar etc. får förekomma i vårt samhälle och inte heller inom en allmän föreningsrörelse.


Likaså finns inget stöd i ideologi, värdegrund eller stadgor för begränsningar vad avser "gemensam nakenhet" eller för att vissa sätt att vara naturist skulle tillåtas medan andra är förbjudna.


Vår enda "unika" värdering är (skall vara) den otvetydigt positiva synen på nakenheten som sådan. I övrigt skall naturismens föreningsrörelse ha samma humanistiska och etiska grundsyn som andra allmänna föreningar.


Naturismen handlar till syvende och sist om en smula frihet. Och om fördragsamhet och tolerans! Att leva och låta leva är en gyllene regel även för naturister! Att då hålla på med odlandet av fördomar och"fingerpekande"av typen "den är är ingen riktig naturist, bara nakenbadare etc." är ett beteende som skämmer ut naturiströrelsen. - I ingen annan ideell föreningsverksamhet förekommer sådan arrogant hybris. Det må finnas olika föreningar, och även föreningslösa, som ägnar sig åt exempelvis bergsvandring eller segling. Aldrig någonsin skulle det falla någon in att hävda att dom där, i föreningen på andra sidan viken, dom är minsann inga riktiga seglare...


  • Viktig fråga:
    Att SNF:s styrelse tillämpar den humanistiska värdegrunden är helt nödvändigt om SNF skall framträda med anspråk på att företräda den idéburna naturistiska "folkrörelsen"? Hur åstadkommer vi detta?
Av Olle Strand - 11 mars 2012 08:49

Naturismen i Sverige
firar detta år 80-års jubileum. Det var våren 1932 som professor Johan Almkvist bildade Hälsa genom Nakenhetskultur, den första naturistföreningen i Sverige.


Sommaren 1957 beslutade representanter för några naturistföreningar att bilda Sveriges Naturistförbund. Avsikten var att ge föreningarna en starkare röst gentemot allmänhet och myndigheter.


Idag menar vi att den rösten tystnat, Vi upplever att debatten om nutid och framtid inom förbundet präglas av ovidkommande fraser och vanmakt. Styrelsens verksamhet kännetecknas av bristande seriositet och ett stort "demokratiskt underskott".


Här skildrar vi vår syn angående ett flertal frågetecken rörande dagens naturistförbund.
Är det så här vi vill ha det? Är organisationen trovärdig? Är detta en framkomlig väg mot framtiden?
Vi menar att direkta fel, formella tillkortakommanden och maktfullkomlighet enligt denna dokumentation inte är acceptabelt i en organisation som skall fylla anspråken på att representera naturismen i Sverige.
Vi kan bättre än så här - mycket bättre till och med!


----


Budskapet gäller alla naturister:


Det är vi som är naturister som måste jobba med detta, ingen annan gör det åt oss!


---- 

Observera!

Dokumentet finns som EBOK (49 sidor) att läsa på skärm/läsplatta (pdf-fil)


Det finns också en pdf-fil för eventuell utskrift på papper - liggande A4 (23 sidor)


Bilaga 7 (SNF:s riksmötesprotokoll 2011) finns separat i A4-format.

 

Om Du önskar eboken per epost eller inlagd på en cd så hör av dig! olle_nn@spray.se  alt. 0732-52 72 60

Av Olle Strand - 7 mars 2012 09:46

   

 

Naturismen blir så bra som vi gemensamt gör den till


Sveriges Naturistförbund instiftades 1958. Ändamålet var att ge föreningarna en starkare röst vid kontakter med myndigheter och gentemot allmänheten. Målsättning är inskriven i förbundets stadgar. Dock har tillämpningen numera inaktiverats. Detta har skett på oklara grunder, ingen tycks kunna erinra sig någon diskussion i frågan, eller något beslut.


§ 2 Sveriges Naturistförbund, ändamål och åligganden
Förbundet skall skapa förståelse och respekt för naturismen som folkrörelse och därmed som praktiskt resultat söka uppnå, att institutioner och samhälle ställer lämpliga badstränder och friluftsområden till naturismens förfogande. Inom områden i Sverige, där förening saknas, men intresse för naturiströrelsen väckts, skall förbundet stödja bildandet av ny förening.


Enligt vad nuvarande styrelse påstår saknar portalparagrafen tillämpning vad avser styrelsens insatser. I SNF:s verksamhetsplaner finns heller ingen verksamhet, vare sig intern eller extern, som handlar om någon aktivitet överhuvudtaget - utom publicering av medlemstidskriften Tillsammans och webbportalen.


Krav på trovärdigt agerande


SNF är en ideell och allmän föreningsrörelse och måste arbeta i enlighet med gällande bestämmelser och i god och laglig ordning. Endast så är organisationen trovärdig, både internt inom förbundet och utåt mot myndigheter och allmänhet.


Under lång tid har antalet medlemmar i många av de anslutna föreningarna varit vikande. föreningar har lämnat SNF och i flera föreningar finns röster som förespråkar utträde.


Det torde vara en förutsättning för tillväxt att förbundet har en trovärdig framtoning.


Det kan ifrågasättas om ett förbund där den viktigaste frågan, den angående revision av styrelsens förvaltning, inte genomförs korrekt, har någon rekryteringskraft, att nya medlemmar vill gå med i en sådan organisation.


Under riksmötet 2011 förekom flera mycket egendomliga turer. Det gällde främst valet av mötesordförande och valberedningens arbete. Vid prövning av frågan om styrelsens ansvarsfrihet agerade mötesordföranden synnerligen klandervärt då han underlät att ta upp KS skriftliga inlägg (se bilaga 4:2) och negligerade den begäran om votering som föregick klubbslaget. Detta innebär att frågan angående ansvarsfrihet avgjorts på ett felaktigt sätt. Detta finner vi vara mycket anmärkningsvärt och en grov förbrytelse mot god föreningssed. 


Riksmötet 2011 har ytterligare accentuerat behovet av förnyelse inom SNF:s förbundsstyrelse. Styrelsen skall tjäna föreningarna, all ekonomi och all beslutsfattning skall ske öppet och redovisas enligt hävdvunna principer.


När detta inte sker, när stadgarna inte efterlevs, när ekonomisk redovisning inte genomförs korrekt, då behövs förändringar inom SNF. Att så sker är allas vårt gemensamma ansvar. Med denna skrift vill vi väcka opinion för ett återupprättande av SNF som en seriös aktör i det svenska samhället, och en föreningsrörelse där goda seder och hävdvunna etiska principer är rådande, där styrelsen arbetar i enlighet med stadgarna och är ett serviceorgan åt föreningarna och alla anslutna medlemmar.


Gemensamt arbete för förändring


De viktigaste frågorna som vi väckte inför riksmötet 2011 kvarstår obesvarade:
- ekonomisk redovisning av fondmedel 1991-2011
- korrekt genomförd revision av förbundets ekonomi.


Föreningarna måste kräva att all ekonomi redovisas öppet och att revisionen verkligen utförs på ett grannlaga sätt.
Mot bakgrund av vad som förevarit före, under och efter riksmötet 2011 vore det befogat att snarast inkalla ett extra riksmöte (se stadgarna § 13) för att fatta beslut om extern revision. Vi kan bara konstatera att det hittillsvarande systemet för revision inte fungerar. Korrekt genomförd revision är absolut nödvändig i en ideellt arbetande organisation.


Styrelsen har tillåtits mörklägga sin förvaltning av fondernas medel. Detta är inte godtagbart förfarande i en föreningsrörelse, dessutom ett lagbrott.


Det är medlemmarna (föreningarna) som äger förbundet. Medlemmarna har laglig rätt till full insyn i all ekonomisk hantering. När vi nu inte får detta så måste vi agera! SNF är inte (skall inte vara) en hemlig sekt där styrelsen och eventuella medlöpare skall styra och ställa. SNF är ett en allmän sammanslutning där alla skall ha delaktighet och ansvar.


Det framgår av denna dokumentation med stor tydlighet att vi idag inte har en seriöst arbetande föreningsrörelse. Det är inte godtagbart att styrelsen av riksmötena tillåts ta sig sådana friheter och begå dessa övergrepp. Det är befogat att uppmana samtliga inblandade, förbundsstyrelse, föreningsstyrelser, enskilda medlemmar i föreningarna till grundlig eftertanke.


Det gäller en föreningsrörelse som framträder med krav på att representera naturismen i Sverige. Då måste revision och övriga föreningsprocedurer kännetecknas av kompetens och efterlevnad av lagar och goda seder.


Utöver vad som redovisas i denna dokumentation finns ett flertal ytterligare frågetecken. Det rör SNF:s stadgar som på flera punkter strider emot principerna i en allmän förening, Det gäller bland annat styrelsens ställning (förbundsstämman är styrande organ, inte förbundsstyrelsen) och föreningarnas representation.


Det finns oklarheter vad avser fondernas ställning och hur fondmedlen ska disponeras.
Vidare finns uppenbarligen ofullständiga, alternativt rent felaktiga bestämmelser angående mötesordförande för riksmötet samt valberedningens och revisionens närvaro vid riksmötet och resekostnadsersättningar till dessa riksmötesfunktionärer.


Styrelsens arbete uppvisar enligt vad som kan utläsas av de protokoll som presenteras utomordentligt stora brister. Under våren 2011 väcktes inom styrelsen frågan om extern revision. Ingenting om detta återfinns dock i protokollet, det är alltså fråga om ren förfalskning vad beträffar styrelsens arbete.


Det är föreningarna som är förbundet, vi måste samarbeta för att komma framåt i vårt gemensamma arbete för "naturismen i Sverige". Det är vi som är naturister som måste arbeta med detta, ingen annan gör det åt oss.

Av Olle Strand - 5 oktober 2011 07:37

Naturismen och moderna tider

Teletekniken och elektroniska media via Internet har i mångt och mycket revolutionerat vår tillvaro. Många av oss tillbringar dagligen en stor del av vår tid med diverse elektroniska media och kommunikationsmedel.

Inom naturistvärlden har vi en hel del att glädja oss åt. Genom internet kan vi få ut vårt budskap till vår globala målgupp. Men vi borde göra mycket, mycket mer. Naturiströrelsen som helhet betraktad gör - i varje fall i vårt land - inte särskilt mycket för att utnyttja de mycket goda informationsmöjligheterna som nätet ger oss.

Webbtidskriften Naturisten, vårt eget lilla projekt förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Här vill vi berätta om god och glad naturism i första hand med inriktning på Sverige och våra grannländer. Vi vänder oss till alla! Vi informera på bred front! Alla naturister och naturistintresserade är vår målgrupp.

Danske Naturister har gett oss Nudebook.dk - ett Facebook för naturister - där vi kan kommunicera och starta grupper. De flesta brukarna kommer förstås från Danmark, men även svenskar, norrmän och finländare finns där. Vi i vår redaktionen har startat Nudebook-gruppen Vänner till Nakenkultur. Under rubriken "Debatt" finns "Nordisk Forum" med flera intressanta ämnesrubiker, till exempel "Badstränder i Sverige". - På Nudebook ska man registrera sig med bild och namn, precis som på andra liknande media.

Det stora lyftet för naturismen är de globala kommunikationsmöjligheterna. Genom nätet får vi kontakt med varandra, vi kan utbyta synpunkter och tipsa om naturistmöjligheter och evenemang. Den våg av naturism i naturen i form av vandringar och andra aktiviteter som vi ser i Tyskland och Frankrike är helt och hållet uppbyggd på nätkontakter.

Men internetvärlden har också skapat nya problem.
Vi har en uppsjö av påstådda naturistsidor som sprider galanta så kallade naturistbilder och videosnuttar som påstås vara smygtagna på naturistplatser. Det handlar om en "naturism" där utvikta kvinnor villigt poserar och där sexhungriga manspersoner får alla sina önskningar tillgodosedda. Den här falsifierade "naturismen" är förödande för den allmänna uppfattningen om nakis-livet. Vem vill framträda offentligt som naturist när världen i övrigt tycks tro att det är fråga om ett varuhus för erotisk utlevelse?

Vem vill bli smygfilmad och utlagd på nätet? - Vi fortsätter att vara naturister men vi väljer noga var och när. Vi undviker att besöka badstränderna, och när besöksfrekvensen minskar kan det resultera i att nakenbaden blir nedlagda, eftersom det uppenbarligen inte längre finns något behov av sådana...

Många helt seriösa naturister väljer att inte berätta för andra om sitt intresse, de övergår till att praktisera nakis-livet i hemlighet. Och för bilden av naturismen är detta undflyende inte alls bra. Om inte ens vi som är naturister vågar stå upp för detta, då kan vi inte gärna tro att folk i största allmänhet får uppfattningen att det är något bevänt med det som vi sysslar med.

Men det finns också andra, mer konkreta hot. Från naturistbaden kommer rapporter att föräldrarna nu inte tillåter sina barn att nakenbada, detta av fruktan för att de ska bli fotograferade och hamna inom pornografiindustrin.

Hur råder vi bot på detta elände? Ja någon enkel lösning finns inte. Dock behöver vi - våra organisationer - bli både vassare och mycket mer aktiva på nätet. Här kan vi alla göra viktiga insatser för att sprida bilden av sund och glad naturism, som varken är samhällsfarlig eller omoralisk. Och vi fortsätter med vårt trevliga nakisliv inom familjen och i kretsen av naturistvänner, personer som vi själva väljer att naturista tillsammans med. Och Internet är här ett hjälpmedel.

New York Times, en av världens största och mest inflytelserika tidningar, publicerade nyligen en artikel om www.couchsurfing.org. En webbsida där man kan erbjuda och utnyttja tillfälliga övernattningsmöjligheter hemma hos varandra. Den här webbplatsen är mycket stor och det finns många gästfria bäddsoffor världen över som vi kan använda, om vi själva vill tillhandahålla sammaledes. Och i den aktuella New York-artikeln handlar det om de naturistgrupper som finns i Couchsurfing-systemet, det finns både naturism, clothing optional och en del annat i den vägen. Soffasurfningen är bara ett exempel på hur Internet förändrat världen!

Presentation

Aktiv naturism

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2016
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ NakisPosten * Naturist Nu! med Blogkeen
Följ NakisPosten * Naturist Nu! med Bloglovin'

Allehanda Naturist

Nakislivet

NakisPosten

NakisPosten - medlemsinformation för Badstugan - Nakenkultur - Gävleborg - Nat-Y-risten


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se